• สื่อการสอน เลือกใช้อุปกรณ์บันทึก เสียง ภาพ และโปรแกรมอย่างไรให้เวิร์ค ...

สื่อการสอน เลือกใช้อุปกรณ์บันทึก เสียง ภาพ และโปรแกรมอย่างไรให้เวิร์ค ...

การเลือกใช้อุปกรณ์ในบันทึก เสียง ภาพ วีดีโอ เพื่อสร้างบทเรียนให้มีคุณภาพ ...