ว่าที่วิศวกร “รู้ก่อนเรียนวิศวะ”

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาวิศวะเป็นคณะยอดฮิตคณะหนึ่ง จนถึงตอนนี้วิศวะยังเป็นคณะในฝันอันดับ 6 จากการสำรวจความเห็นของนักเรียน ม.ปลาย จำนวน 4,500 คนทั่วประเทศทางเว็บไซต์ AdmissionPremium.com ผลปรากฏว่าอันดับหนึ่งคณะแพทยศาสตร์ อันดับสองคณะเภสัชศาสตร์ อันดับสามคณะมนุษยศาสตร์ อันดับสี่คณะอักษรศาสตร์ อันดับห้าคณะนิเทศศาสตร์ และอันดับหกคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

โดยวันนี้จะพาน้องๆ ไปวางแผนการเรียนอย่างไรให้ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่าน 4 ขั้นตอนของโปรแกรม Admission Planning


รู้จักตัวเอง

การได้ทำงานหรืออาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพ ส่งผลโดยตรงกับความสุขและความสำเร็จในการทำงาน มาดูกันว่าบุคลิกภาพของเราตรงกับวิศวกรหรือไม่

สำหรับบุคลิกภาพที่เหมาะกับอาชีพวิศวกรคือเป็นจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความเป็นจริง “นักมุมานะ มุ่งมั่น” (Realistic)(มด) มีลักษณะเด่นคือ มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทน มีความบากบั่น มุ่งมั่น กล้าแสดงผลงาน ทักษะการเข้าสังคมมีน้อย และมีลักษณะทั่วไป ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกําลัง ชอบทํางาน กลางแจ้ง กิจกรรมที่ไม่สลับซับซ้อน กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งของ เช่น เครื่องจักรกล และทักษะทางภาษา ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีน้อย มักจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือไม่ชอบเป็นจุดสนใจของผู้อื่น

สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นวิศวกรแล้วบุคลิกภาพของเราไม่ตรงตามนี้ ไม่ต้องกังวลนะครับ ยังมีปัจจัยสู่ความสำเร็จอีกหลายอย่างโดยเฉพาะความพยายามและความอดทน

รู้จักงานและอาชีพ

เรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์มีงานรองรับที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสาขาที่จบเกี่ยวกับอะไร เช่น วิศวกรด้านการสำรวจ วิศวกรด้านเครื่องกล วิศวกรปิโตรเลียม วิศวกรยานยนต์

วิศวกรโยธา วิศวกรอากาศยาน วิศวกรการบินและอวกาศ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรอุตสาหกรรม วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรการขนส่ง ฯลฯ

อัตราเงินเดือนของผู้เริ่มต้นทำงานที่จบคณะนี้ อยู่ระหว่างประมาณ 18,000-25,000 บาท เงินเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลงานและฝีมือ แนะนำน้องๆ ระหว่างเรียนให้ทำงานควบคู่ไปพร้อมกับสะสมผลงานเป็น Portfolio ควรเสริมทักษะด้านการสื่อสาร ถ้ามีจะให้เพิ่มความได้เปรียบในการทำงานในสาขานี้ เพราะผู้ที่จบในสาขานี้ส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านการสื่อสาร


วิเคราะห์ภาพรวมโอกาสงานในกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์


โอกาสหางานง่าย  8/10 คะแนน

ความยากในการเรียน 7.5/10  คะแนนรู้จักคณะสาขา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีสาขาที่หลากหลายมากที่สุดคณะหนึ่ง ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาการบิน ฯลฯ

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเปิดสอนในเกือบทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน บวกกับมีผู้ที่จบออกมาแต่ละปีจำนวนมาก ทำให้การจบวิศวะในบางสาขาตอนนี้หางานยากขึ้น ดังนั้นถ้าอยากหางานง่าย น้องๆต้องเลือกวิศวะสาขาที่ต้องกับเทรนด์งานในอนาคต เช่น วิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นสาขาที่ตรงกับเทรนด์อาเซียน เพราะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นบวกกับความได้เปรียบของไทยด้านการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียน โดยในปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดหลักสูตรนี้เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเน้น ให้บัณฑิตที่จบสามารถเป็นวิศวกรที่ทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการหรือผู้ประกอบการได้ ซึ่งส่วนที่สนับสนุนที่สำคัญคือมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและพัฒนาอยู่เสมอ พื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้วิชาความรู้ในที่ทำงานจริง อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทำของนักศึกษารู้จักหนทางสอบติด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยการสอบเข้ามีทั้งแบบผ่านระบบรับตรง ทุน โควตา แอดมิชชั่น หากน้องๆ ต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะนี้และคณะอื่นๆ สามารถเข้าไปใช้โปรแกรม Admission Planning “วางแผนดี...มีอนาคต” ได้ทาง AdmissionPremium.com โดยโปรแกรมจะช่วยตั้งแต่ประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสาขานั้นๆ ไปจนถึงการวางแผนและวิเคราะห์คะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสในสอบติด

 

“อย่ายอมให้ใคร บอกให้นายเป็นอย่างอื่น จงเป็นในสิ่งที่นายเป็น"

...จากเรื่อง Monsters University


มีความสุขกับการเรียนรู้นะครับ

อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน (อ.เก่ง) https://twitter.com/AjKengp  

อาจารย์ศักดา ดีคำป้อ (อ.ก้อง) https://twitter.com/kong3952

ผู้ก่อตั้ง AdmissionPremium.com “เลือกคณะ เลือกอนาคต”